Telefon  0903 444 230

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cenník

Cenotvorbu vykonávame cez Sadzobník ponukových cien projektových činností.
Konečná cena je stanovená dohodou.
Bežný rodinný dom naceňujeme za nepravidelný stavebný dozor vo výške 500-600 Eur/mesiac činnosti.
Výška platby závisí od veľkosti a zložitosti objektu a výšky nákladov na realizáciu objektu.
Aké služby za túto cenu dostanete ?
Odpoveď nájdete v Činnosti podľa zamerania a v Návrhu mandátnej zmluvy
Vykonávanie inžinieringu –  zastupovanie investora u úradov štátnej správy ( územné rozhodnutie,stavebné povolenie, zápis do katastra, kolaudácia )
sa oceňuje osobitne a je vecou dohody. Rozsah výkonu inžinieringu nájdete v Činnosti podľa zamerania a v Návrhu mandátnej zmluvy.

 

Činnosti  podľa zamerania :

a.Stavebné povolenie:

 1. Zabezpečenie expedovania projektu pre stavebné povolenie na orgány štátnej správy a dotknuté organizácie.
 2. Prerokovanie návrhu projektu pre stavebné povolenie s orgánmi štátnej správy a dotknutými organizáciami.
 3. Zabezpečenie stanovísk a rozhodnutí od orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.
 4. Zabezpečenie listov vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy vo vyhotovení potrebnom na účely plnenia tejto zmluvy.
 5. Vypracovanie a podanie žiadostí o stavebné povolenia príslušnému stavebnému úradu spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou.
 6. Zastupovanie mandanta ako stavebníka v priebehu celého stavebného konania.
 7. Prerokovanie návrhu žiadosti o stavebné povolenia s prípadným doplnením žiadostí.
 8. Zabezpečenie zvolania stavebných konaní.
 9. Zabezpečenie vydania stavebných povolení.

b. Výber zhotoviteľov stavby a uzatvorenie zmlúv pre realizáciu stavby:

 1. Spolupráca s investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby.
 2. Uzatvorenie zmlúv s vybranými zhotoviteľmi pre realizáciu stavby.
 3. Zabezpečenie aktualizovaného časového plánu stavby za účelom koordinácie prác a dodávok.
 4. Uplatňovanie zo záväzkových vzťahov v rozsahu vykonávanej činnosti, vrátane zastupovania v sporoch.

c. Stavebný dozor:

 1. Oboznámenie sa dokladmi, projektom a stavebným povolením.
 2. Dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a stanovísk k SP.
 3. Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavby, ostatné dodatky predkladať investorovi.
 4. Prerokovanie a schválenie projektu organizácie dopravy počas výstavby + trvalé dopravné značenie.
 5. Vybavovanie súhlasu so zaujatím verejného priestranstva, časová koordinácia zaujatia verejného priestranstva.
 6. Informovanie investora o závažných okolnostiach.
 7. Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladania na úhradu investorovi.
 8. Kontrola časti diela, ktoré budú realizáciou zakryté.
 9. Spolupráca so zodpovedným geodetom investora.
 10. Spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor.
 11. Kontrolovanie či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a vyžadovanie dokladov (atesty, protokoly atď.)
 12. Kontrola stavebných denníkov.
 13. Zvolávanie kontrolných dní a vyhotovenie zápisov.
 14. Kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a zmlúv.
 15. Príprava podkladov a zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby.
 16. Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní v dohodnutých termínoch.
 17. Príprava podkladov na kolaudáciu stavby a zabezpečenie vydania užívacieho povolenia stavby.

d. Kolaudácia stavby:

 1. Zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho konania.
 2. Spísanie súpisu vád a nedorobkov.
 3. Prevzatie kompletných dokladov od dodávateľov stavby ku kolaudácii.
 4. Podanie návrhu žiadosti na kolaudáciu
 5. Prerokovanie stavby s orgánmi štátnej správy a dotknutých organizácii
 6. Zabezpečenie zvolania kolaudácie
 7. Zabezpečenie priebehu kolaudácie a doplnenie dokladov vyplývajúcich z kolaudácie.
 8. Zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.